วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ซอย 2 (ช่วงที่ 2) หน้าวัดหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายกลางบ้านช่องโค หมู่ที่ 9 ช่วงจากศาลากลางบ้านถึงถนนทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 ช่วงด้านหน้าศาลากลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว ซอย 9/3 เชื่อมบ้านมะดันรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายทางเข้าบ้านขาม (ขวามือ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องโค ซอย 2 แยกขวามือ บ้านนางสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง บริเวณด้านหน้าอาคารสองข้างเพื่อจัดทำที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ถนนสายบ้านขาม ซอย 7 (ช่วงที่ 2) เชื่อมถนนบ้านขาม ซอย 7/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 3 (บ้านนางจอก) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง