วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 7 (ซ้ายมือข้างบ้าน สท.รวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 1 (แยกขวามือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุกสายบ้านหนองหอย ซอย 1 แยกซ้ายมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโนนสะเดา สายเลียบทางรถไฟ บ้านโนนสะเดา ตำบลท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 11 (หลังร้านอัครบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายทางเข้าบ้านขาม ซ้ายมือ (ช่วงที่ 2 หน้าบ้านนางสะอาด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าชุมชน ถนนสายเลียบทางรถไฟ(ช่วงบ้านหนองหอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้าง สายเลียบทางรถไฟ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา (ช่วงบ้านนางสมหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 7 (ศาลตาปู่) ซ้ายมือ ช่วงทางเชื่อมถนนสาย 226 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง