หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    รายละเอียดข่าว :

แผนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

มาตรการ

ประเด็นการพัฒนา

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

การติดตามและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

การปรับปรุงเว็บไซต์

การเพิ่มขนาดพื้นที่เว็บไซต์/

การต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็บไซต์

ติดต่อบริษัทที่รับจัดทำเว็บไซต์เพื่อสอบถามการ

รายงานต่อหัวหน้าสำนัก/กอง เพื่อทราบ

สำนักปลัดเทศบาล

การเผยแพร่ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

ให้แต่ละงานจัดทำแผนผัง

การดำเนินการอย่างชัดเจน

รายงานต่อหัวหน้าสำนัก/กอง เพื่อทราบ

ทุกสำนัก/กอง

การเปิดข้อมูลเกี่ยวการบริหารทรัพยากรบุคคล

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยว แผนอัตรากำลัง รายงานรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

 

ให้นำข้อมูลเปิดเผยบนเว็บไซต์

รายงานต่อหัวหน้าสำนัก

สำนักปลัดเทศบาล

การเปิดข้อมูลเกี่ยวงบประมาณ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวเทศบัญญัติงบประมาณ การโอน/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

 

ให้นำข้อมูลเปิดเผยบนเว็บไซต์ และรายงานแก่ผู้กำกับดูแล

รายงานต่อหัวหน้าสำนัก

สำนักปลัดเทศบาล

การเปิดข้อมูลเกี่ยวรายงานทางการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยว รายงานงบทดลอง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายงานข้อมูลรับ-จ่าย

จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศเชิญชวน ราคากลาง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก

ให้นำข้อมูลเปิดเผยบนเว็บไซต์ และรายงานแก่ผู้กำกับดูแล

รายงานต่อผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

    เอกสารประกอบ : แผนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 677961 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน