วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 คน - 100 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 6 (ช่วงบ้านดอกรัก) ถึงห้าแยกบ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้านข้างศาลากลางบ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 11 (ช่วงที่ 2) หลังร้านอัครบุตร เชื่อม สภ.เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ช่วงหน้าบ้านนายยังถึงถนนทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยซอย 1/4 ช่วงสุดท้าย เชื่อมถนนทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐซอย 16 (ซอย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง