วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้านข้างศาลากลางบ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 11 (ช่วงที่ 2) หลังร้านอัครบุตร เชื่อม สภ.เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ช่วงหน้าบ้านนายยังถึงถนนทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยซอย 1/4 ช่วงสุดท้าย เชื่อมถนนทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐซอย 16 (ซอย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ซอย 2 (ช่วงที่ 2) หน้าวัดหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายกลางบ้านช่องโค หมู่ที่ 9 ช่วงจากศาลากลางบ้านถึงถนนทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 ช่วงด้านหน้าศาลากลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง