วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายสมหวัง แยกจากถนนทางหลวงสาย 226 เชื่อมถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา ตรงข้ามบ้านนายสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว ซอย 9 ถึงสายบ้านพักเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลท่าช้าง โดยวิธีคัดเลือก
29  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขามถึงสายวัดส้ม หมู่ที่ 1 บ้านขาม ตำบลท่าช้าง โดยวิธีคัดเลือก
19  ต.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าช้าง ซอย 2 หน้าบ้านนายสมานถึงโรงเรียนเพชรมาตุคลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ จากทางแยกถนนทางหลวงสาย 226 ถึงถนนเขตทางรถไฟข้างสำนักงานเทศบาล โดยวิธีคัดเลือก
18  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐซอย 21 จากศาลตาปู่ ถึงห้าแยกถนนบ้านหนองบัวซอย 6 โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายหลังร้านไก่ย่าง บ้านมะดันรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 8 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านช่องโค ซอย 5 (ช่วงหน้าบ้านนายมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง