วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสายบ้านมะดัน ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องโค ซอย 9 ข้างโรงสีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดัน ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น แบบมาตรฐาน ม.4 (ข) มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง 2 ชั้น มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ แบบวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองหอย ซอย 1 แยกขวามือ โดยการถมคลอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 106 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงขนาด 0.60 เมตร จำนวน 100 ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ำ 6
11  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะเดา ซอย 11 ข้างโรงเลื่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 4 หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม ซอย 9ทับ2 เลียบเหมืองดาด หมู่ 1 ถนนกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรา
4  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง