วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลางบ้านมะดัน หมู่ที่ 10 แยกทางหลวงหมายเลข 226 ถึงแยกศาลากลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโนนเลียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลางบ้านมะดัน หมู่ที่ 10 แยกทางหลวงหมายเลข 226 ถึงแยกศาลากลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 หลังร้านอัครบุตร ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 820 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนค
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่
20  ก.พ. 2566
จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายทางเข้าบ้านขาม หมู่ที่ 1 (ขวามือ) ช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นด้านหน้าหอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 คน - 100 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 6 (ช่วงบ้านดอกรัก) ถึงห้าแยกบ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง