หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาสวนสาธารณะ หมู่ที่ 14     ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาสวนสาธารณะ หมู่ที่ 14     การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2     งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564     รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563      
 
 
 

 เทศบาลให้การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปี 2563...

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 2563...

เทศบาลตำบลท่าช้าง ทต.ท่าช้าง ร่วมมอบวัสดุให้คนพิการ...


เทศบาลให้การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปี 2563...

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 2563...

เทศบาลตำบลท่าช้าง ทต.ท่าช้าง ร่วมมอบวัสดุให้คนพิการ...

เทศบาลตำบลท่าช้าง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

เตรียมความพร้อมเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง...

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายตลาดสด ตลาดนัด ร้านแผงลอย ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์...

 

 
 
26 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลท่าช้าง เปิดรับสมัครจิตอาสา ท้องถิ่นรักษ์โลก
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการทิ้งขยะ
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
26 ส.ค. 2563 ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
26 ส.ค. 2563 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้โฟม
17 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาสวนสาธารณะ หมู่ที่ 14
20 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเ...
20 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสา...
20 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนส...
20 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสา...
13 พ.ย. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
21 ต.ค. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
16 ต.ค. 2563 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้...
1 ต.ค. 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
30 ก.ย. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 24
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 41343 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน