หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนาได้ ประจำปีงบประมาณ 2565     กำหนดเวลายื่นแบบภาษีป้าย และใบอนุญาติต่าง     ตารางการดำเนินงานจัดเก็บภาษี     ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐ ซอย ๒๑ จากศาลตาปู่ ถึงห้าแยกถนนบ้านหนองบัว ซอย ๖     ประกาศราคากลางก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ จากทางแยกถนนทางหลวงสาย ๒๒๖ ถึงถนนเขตทางรถไฟข้างสำนักงานเทศบาล      
 
 
 

 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนสำหรับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564...

ขุดลอกท่อระบายน้ำ...

ขุดลอกรางระบายน้ำ...


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนสำหรับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564...

ขุดลอกท่อระบายน้ำ...

ขุดลอกรางระบายน้ำ...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัว และตรวจสอบความเรียบร้อยรางระบายน้ำ...

มอบถุงยังชีพในการช่วยเหลือ กรณีกักตัวที่บ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และทำความสะอาดรองรับสถานที่กักตัว...

เตรียมความพร้อมสถานที่รองรับจากสถานการณ์โควิด ณ พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณ...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวที่บ้าน (กรณีใกล้ชิดกับผู้รับเชื้อโควิด บริเวณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง)...

 

 
 
15 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนาได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
5 ต.ค. 2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
13 ก.ย. 2564 รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
12 ส.ค. 2564 ประกาศเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง 13 ส.ค. 2564
1 เม.ย. 2564 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลท...
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติ...
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติ...
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 8 (ช่ว...
27 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ...
27 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้า...
28 ก.ย. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติ...
28 ก.ย. 2564 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้...
27 ก.ย. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15
23 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ...
15 ก.ย. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312301 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน