หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3     รายงานข้อมูลรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8      
 
 
 

 เทศบาลตำบลท่าช้าง พร้อมบริการสถานที่กักตัว สำหรับท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่มีความเสี่ยงสูง...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564...

Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน ...

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...


เทศบาลตำบลท่าช้าง พร้อมบริการสถานที่กักตัว สำหรับท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่มีความเสี่ยงสูง...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564...

Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน ...

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีกักตัวที่บ้านป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2564...

ประสานงานพ่นฆ่าเชื้อ บ้านผู้ที่ติดโควิดในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...

การควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา/โรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...

 

 
 
1 เม.ย. 2564 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลท...
25 ม.ค. 2564 ประกาศ ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2564
25 ม.ค. 2564 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
16 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษี
15 ม.ค. 2564 ประกาศการจัดเก็บภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓
26 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลท่าช้าง เปิดรับสมัครจิตอาสา ท้องถิ่นรักษ์โลก
20 ก.ค. 2564 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
17 มิ.ย. 2564 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร 1)
17 มิ.ย. 2564 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร 1) ต่อ 1
18 พ.ค. 2564 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร 1)
18 พ.ค. 2564 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร 1) ต่อ 1
19 ก.ค. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9
5 ก.ค. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8
9 มิ.ย. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7
25 มี.ค. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
1 ก.พ. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พำ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 256527 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน