หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565     เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ต่อ)     เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ต่อ)     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10     ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากสำนักงาน ป.ย.ป     ขอเชิญชวนร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าช้าง      
 
 
 

 โครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565...

ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565...

พิธีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเทิดทูนวีรสตรีท้าวสุรนารี ประจำปี 2565...


โครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565...

ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565...

พิธีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเทิดทูนวีรสตรีท้าวสุรนารี ประจำปี 2565...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ...

สถานที่กักกันชุมชน เทศบาลตำบลท่าช้าง (Community Isolation) ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564...

มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล...

 

 
 
26 พ.ค. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ต่อ)
20 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากสำนัก...
19 พ.ค. 2565 ขอเชิญชวนร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขอ...
4 เม.ย. 2565 การติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
25 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์เทศบาลตำบล...
1 มี.ค. 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบ...
26 พ.ค. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565
26 พ.ค. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ต่อ)
27 เม.ย. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2565
27 เม.ย. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ต่อ)
21 มี.ค. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
23 พ.ค. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10
17 พ.ค. 2565 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การเปิดภาคเรียนประจ...
17 พ.ค. 2565 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การใช้มาตรฐานสถานพั...
3 พ.ค. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9
20 เม.ย. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 466578 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน