หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1     ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565     ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3     รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะเดา ซอย 7 เลียบคลองส่งน้ำ ช่วงที่ 1      
 
 
 

 การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564...

มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนสำหรับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล ปี 2564...


การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564...

มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนสำหรับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล ปี 2564...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนสำหรับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564...

ขุดลอกท่อระบายน้ำ...

ขุดลอกรางระบายน้ำ...

 

 
 
20 ม.ค. 2565 ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565
29 พ.ย. 2564 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี2565
28 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
15 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนาได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
12 ม.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะเดา ซอย 7 เลียบ...
16 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอส...
16 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอส...
27 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลาง...
15 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขาม ถึงสาย...
14 ม.ค. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
28 ธ.ค. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
5 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอ...
1 พ.ย. 2564 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
28 ก.ย. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติ...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379791 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน