หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกตะกุดบ้านช่องโค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 22     ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านท่าช้าง ขวามือ (ช่วงหน้าบ้านกำนันนก)      
 
 
 

 เทศบาลตำบลท่าช้าง ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

เทศบาลตำบลท่าช้าง ทต.ท่าช้าง ร่วมมอบวัสดุให้คนพิการ...

เทศบาลตำบลท่าช้าง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายตลาดสด ตลาดนัด ร้านแผงลอย ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...


เทศบาลตำบลท่าช้าง ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

เทศบาลตำบลท่าช้าง ทต.ท่าช้าง ร่วมมอบวัสดุให้คนพิการ...

เทศบาลตำบลท่าช้าง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายตลาดสด ตลาดนัด ร้านแผงลอย ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)...

เทศบาลตำบลท่าช้างเทศบาลตำบลท่าช้างต้อนรับคณะผู้อำนวยการ คณะครู จากโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา ...

เทศบาลตำบลท่าช้าง งานวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563...

 

 
 
26 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลท่าช้าง เปิดรับสมัครจิตอาสา ท้องถิ่นรักษ์โลก
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการทิ้งขยะ
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
26 ส.ค. 2563 ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
26 ส.ค. 2563 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้โฟม
25 ก.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกตะกุดบ้านช่องโค 1 ด้วยวิธีประกวดราค...
22 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกล...
21 ก.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกตะกุดบ้านช่องโค 1 ด้วยวิธีประกวดราค...
17 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกตะกุดบ้า่นช่องโค 1
15 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสานค...
1 ต.ค. 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
23 ก.ย. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 22
23 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร...
3 ก.ย. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 21
27 ส.ค. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 20
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 19509 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน