หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  ผิดฐานทุจริต ต้องมีเจตนา     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14     รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565     เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2565     เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ต่อ)     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13      
 
 
 

 เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี 2565 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา...

เทศบาลตำบลท่าช้างออกบริการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2565...

โครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565...

ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...


เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี 2565 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา...

เทศบาลตำบลท่าช้างออกบริการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2565...

โครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565...

ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง...

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565...

พิธีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเทิดทูนวีรสตรีท้าวสุรนารี ประจำปี 2565...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ...

สถานที่กักกันชุมชน เทศบาลตำบลท่าช้าง (Community Isolation) ...

 

 
 
26 พ.ค. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ต่อ)
20 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากสำนัก...
19 พ.ค. 2565 ขอเชิญชวนร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขอ...
4 เม.ย. 2565 การติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
25 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์เทศบาลตำบล...
1 มี.ค. 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบ...
27 ก.ค. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2565
27 ก.ค. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ต่อ)
7 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายกลางบ้านช่องโค หมู...
24 มิ.ย. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
24 มิ.ย. 2565 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ต่อ)
11 ส.ค. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14
19 ก.ค. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13
7 ก.ค. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12
8 มิ.ย. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11
8 มิ.ย. 2565 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 527427 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน