หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 
  ประกาศการจัดเก็บภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓     งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1     รายงานข้อมูลรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1     รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา (ช่วงบ้านนางสมหมาย)      
 
 
 

 เทศบาลให้การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปี 2563...

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 2563...

เทศบาลตำบลท่าช้าง ทต.ท่าช้าง ร่วมมอบวัสดุให้คนพิการ...


เทศบาลให้การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปี 2563...

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 2563...

เทศบาลตำบลท่าช้าง ทต.ท่าช้าง ร่วมมอบวัสดุให้คนพิการ...

เทศบาลตำบลท่าช้าง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

เตรียมความพร้อมเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง...

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายตลาดสด ตลาดนัด ร้านแผงลอย ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์...

 

 
 
15 ม.ค. 2564 ประกาศการจัดเก็บภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓
26 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลท่าช้าง เปิดรับสมัครจิตอาสา ท้องถิ่นรักษ์โลก
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการทิ้งขยะ
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
26 ส.ค. 2563 ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
26 ส.ค. 2563 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
25 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนส...
15 ธ.ค. 2563 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร 1)
15 ธ.ค. 2563 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร 1) ต่อ ...
15 ธ.ค. 2563 เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร 1) ต่อ 2
1 ธ.ค. 2563 กประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 7 (ศ...
14 ธ.ค. 2563 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้...
14 ธ.ค. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
1 ธ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรา...
13 พ.ย. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
21 ต.ค. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
แบบประเมิน LPA
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 67784 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน