หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

เทศบาลตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล  ณ วันที่  22  พฤศจิกายน  2564

ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ความสามารถภูมิปัญญา

หมายเหตุ

หมู่ที่

ชุมชน

1

นายยงยุทธ  เมธีธัญลักษณ์

13

ท่าช้าง

การเพาะเห็ดนางฟ้า

เกษตรฯ

2

พระอธิการประสงค์ กิตติวุทโท

3

หนองหอย

ศูนย์เรียนรู้พระธรรมคำสอน / งานศิลปะ

ศาสนา

3

เทศบาลตำบลท่าช้าง

14

ตลาดฯ

การจัดแสดงฟอสซิลซากช้างโบราณ

ทรัพยากร

4

นางไสว  พาศรี

10

มะดัน

การผลิตสาโท

อุตสาหกรรม

5

นายสวง  พุทธรักษ์

9

ช่องโค

การร้อยมาลัย

เกษตรฯ

6

นายชัย  ณีระจันทร์

9

ช่องโค

การผลิตข้าวพันธุ์ดี

เกษตรฯ

7

นางพรรณศิรินทร์  ฤทธิ์สันเทียะ

3

หนองหอย

นวดบำบัดแพทย์ทางเลือก

การแพทย์

8

น.ส.กชพรรณ  รัตนะ

3

หนองหอย

หุ่นยนต์ลวดดัด

ศิลปกรรม

9

นายพร้อม  ศักดาเดช

3

หนองหอย

สีซอด้วง ซออู้

ดนตรี

10

นายลับ  ดาดงูเหลือม

3

หนองหอย

เป่าปี่

ดนตรี

11

นายสูน  พินงูเหลือม

3

หนองหอย

จักสานตะกร้า

หัตถกรรม

12

นายจรัญ  ฟั่นน่วม

3

หนองหอย

แต่งเพลง

ดนตรี

13

นายสำรวย  ปลั่งกลาง

11

หนองบัว

ศาสนพิธีกร / วัฒนธรรมพื้นบ้าน

พิธีกรรม

14

นางเปลี่ยน  หนูดำมะดัน

11

หนองบัว

หมอสมุนไพร

การแพทย์

15

นางสำเรียง  คำเมืองใหม่

11

หนองบัว

ทอเสื่อกก / ผักตบชวา

หัตถกรรม

16

นางสมพงษ์  เดชสุภา

13

ท่าช้าง

ขนมไทย

อาหาร

17

นายทรงยศ  จำลองมุข

9

ช่องโค

สวนไผ่กิมซุง

ทรัพยากร

18

นายลอย  เหล็กอยู่

1

ขาม

กรงนกไม้ไผ่

หัตถกรรม

19

นางสมหวัง  สายโยธา

11

หนองบัว

ดอกไม้จันทน์ / พวงหรีด

ศิลปกรรม

20

น.ส.สุนิตย์  ภุมรินทร์

10

มะดัน

ข้าวหลาม

อาหาร

21

นายสิทธิชัย  ดวงดุษดี

10

มะดัน

ไก่ย่างท่าช้าง

อาหาร

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 497572 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน