หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 เทศบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.ย. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 53
  26 ส.ค. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 10
  26 ส.ค. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 12
  26 ส.ค. 2563    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 10
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ 9
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน การศึกษา กองการศึกษา 9
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุข 9
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) กองสวัสดิการสังคม 10
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) กองช่าง , กองสาธารณสุข 11
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) สํานักปลัดเทศบาล , กองสวัสดิการสังคม 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 43157 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน