หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 เทศบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.ย. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11
  26 ส.ค. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 6
  26 ส.ค. 2563    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 5
  26 ส.ค. 2563    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 4
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ 5
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน การศึกษา กองการศึกษา 4
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุข 5
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) กองสวัสดิการสังคม 4
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) กองช่าง , กองสาธารณสุข 5
  26 ส.ค. 2563    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) สํานักปลัดเทศบาล , กองสวัสดิการสังคม 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 19507 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน