หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าช้าง (Vision)

     " ท่าช้างเป็นเมืองน่าอยู่   สถานที่น่าท่องเที่ยว   ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี      

        มีการบริหารจัดการที่ดี ”

พันธกิจ (Mission)

.    พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง (Mission)

      ๑)  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

      ๒)  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี

      ๓)  พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

      ๔)  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๕)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

      ๖)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

      ๗)  ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

      ๑) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมสะดวกสบาย ทั่วถึง และรองรับการขยายตัว

           ของชุมชนในอนาคต

      ๒) ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับให้เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

      ๓) ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

      ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีถ้วนหน้า มีรายได้เพียงพอ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

           สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

      ๕) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบริหาร

           จัดการท้องถิ่นของตน

      ๖) ประชาชนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

       ไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

       ๑.   ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                   เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

             ๑.๒  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการ

                   อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

             ๑.๓  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ๒.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                   นครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

             ๒.๒  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็น

                   ผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

             ๒.๓  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

      ๓.   ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการเกษตร

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๓.๑  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต

                   โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม

             ๓.๒  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

             ๓.๓  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.)

             ๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ นำเครื่องจักร และ

                   เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น

             ๓.๕  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก

             ๓.๖  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์

                   และเพิ่มรายได้

      ๔.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำ

                   การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

             ๔.๒  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

             ๔.๓  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการ

                   จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อดำเนินการ

                   พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

             ๔.๔  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

                   ในอนาคต

             ๔.๕  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

             ๔.๖  ดำเนินการ สนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข

                   ปัญหาการเสพ การผลิต การจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

             ๔.๗  ดำเนินการโครงการ เทศบาลสัญจรเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรค และ

                   ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

             ๔.๘  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

                   จัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้าง

                   ชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา

      ๕.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๕.๑  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

                   หมู่บ้าน (อสม.)

             ๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี

                   คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือ

                   กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

             ๕.๓  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

                   โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง

                   และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ

                   ทางการแพทย์

     ๖.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้อง

                   กับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

             ๖.๒  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ

                   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต

                   ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

             ๖.๓  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

                   เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฎิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง

                   ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

             ๖.๔  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

             ๖.๕  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                   นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ

                   ในการให้บริการแก่ประชาชน

     ๗.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๗.๑  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

                   โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

             ๗.๒  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

                   ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ

                   ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

                   หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

             ๗.๓  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย

                   เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด

                   สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

             ๗.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่

                   ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี

                   แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ

                   และนานาชาติ

     ๘.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๘.๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับ

                   การปฎิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

             ๘.๒  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้

                   สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

             ๘.๓  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับการศึกษา อบรมการทำวิจัย

                   เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน

             ๘.๔  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

                   ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

             ๘.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการ                  

                   ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

      ๙.   ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๙.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ

             ๙.๒  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร

                   ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

             ๙.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ

                   เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

             ๙.๔  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

                   (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

                   ในชุมชนหมู่บ้าน

      ๑๐.   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

             แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

                   ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

             ๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

                   ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม

                   ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

             ๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง

                   ส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่าง

                   เป็นระบบ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 627932 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน