หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 สาส์นจากนายกเทศมนตรี

                   

                    ดิฉัน นางจุรีพร  เศวตอมรกุล  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  ต้องขอขอบพระคุณ พ่อแม่ พี่น้อง ชาวเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน  ที่ได้ให้ความไว้วางใจดิฉันและคณะที่ได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อการตอบสนอง ความไว้วางใจสูงสุดในครั้งนี้  ดิฉันพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน ได้ตั้งปณิธาน และตั้งใจพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง  ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้

                    ในโอกาสนี้ ดิฉัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานทุกคน ขออาราธนา  คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  โปรดดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง  ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

 

                                                                                                                                                               นางจุรีพร  เศวตอมรกุล

                                                                                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 67526 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน