หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ส.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 37
  26 ส.ค. 2563    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 31
  26 ส.ค. 2563    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 29
  26 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง 31
  5 พ.ค. 2563    ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 32
  5 พ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 3 8
  13 ก.ค. 2560    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง 26
  13 ก.ค. 2560    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง 26
  30 พ.ย. 2559    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 25
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 67525 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน