หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 78
  26 ส.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 100
  26 ส.ค. 2563    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 83
  26 ส.ค. 2563    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 88
  26 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง 83
  11 พ.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 87
  5 พ.ค. 2563    ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 83
  13 ก.ค. 2560    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง 86
  13 ก.ค. 2560    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง 85
  30 พ.ย. 2559    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 81
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379780 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน