หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ย. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 53
  15 มี.ค. 2564    รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 73
  11 ธ.ค. 2563    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 75
  8 ธ.ค. 2563    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 86
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ เทศบา่ลตำบลท่าช้าง ปีงบประมาณ 2563 69
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 92
  30 ต.ค. 2562    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 77
  1 ต.ค. 2562    ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 75
  1 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 84
  1 ต.ค. 2560    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 75

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379809 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน