หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายกิตติภัค กาญจนพรประภา  
 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 
  081-9772182  
   
นายอาทิตย์ พีระรัตนจินดา   นายยศวริส บุญหลัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
082-4386134   093-3434281
 
นางรุ่งนภา ชาตยธรรม   นายกิตติภัค กาญจนพรประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  ปลัดเทศบาล รษท.
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
091-1365939   081-9772182 
 
นายอาทิตย์ พีระรัตนจินดา   นายวัชพลประสิทธิ์  ก้อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รษท.
ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รษท.
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
082-4386134   062-9659449
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312323 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน