หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายกิตติภัค กาญจนพรประภา  
 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 
     
   
นายอาทิตย์ พีระรัตนจินดา   นายยศวริส บุญหลัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
     
 
นางรุ่งนภา ชาตยธรรม   นายกิตติภัค กาญจนพรประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  ปลัดเทศบาล รษท.
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
     
 
นายอาทิตย์ พีระรัตนจินดา   นายวัชพลประสิทธิ์  ก้อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รษท.
ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รษท.
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 104948 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน