หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 กองคลัง

       
    นางรุ่งนภา ชาตยธรรม  
   

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 
       
       
  นางยุภาพร งอกสิน   น.ส.ศิญาภัสร์  อมรศรัณวิทย์  
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง            (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 
         
นางยุบล จันทวงศรี นางกุลธิตา บุญมา นางมธุรา อินทรชาธร นางมนัสนันท์ จิระประภากรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ

 

     
      -ว่าง-
      เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 717558 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน