หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 สาส์นจากนายกเทศมนตรี

                    

              สาส์นจากนายกเทศมนตรี

             กระผม นายราชัน  เศวตอมรกุล  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  ต้องขอขอบพระคุณ  พ่อแม่ พี่น้อง ชาวเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน  ที่ได้ให้ความไว้วางใจกระผมและคณะ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อการตอบสนอง ความไว้วางใจสูงสุดในครั้งนี้  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน ได้ตั้งปณิธาน ตั้งใจพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง  ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้

            ในโอกาสนี้ กระผม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคน  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  โปรดดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้างให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

                                                                                                                    

 

                                                                                                                                             (นายราชัน  เศวตอมรกุล)

                                                                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891955 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน