หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ย. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 61
  21 ส.ค. 2566    รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 80
  11 เม.ย. 2566    รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) 82
  11 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 78
  5 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 86
  5 เม.ย. 2566    การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 83
  16 ธ.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 114
  11 พ.ย. 2565    รายงานการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 97
  20 ต.ค. 2565    รายงานการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 106
  21 ก.ย. 2565    รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 279

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788434 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน