หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายกิตติภัค กาญจนพรประภา  
 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 

 

  081-9772182  
   
นางพิมพาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ   นายยศวริส บุญหลัง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
062-5591656   093-3434281
 
นางรุ่งนภา ชาตยธรรม   นายกิตติภัค กาญจนพรประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  ปลัดเทศบาล รษท.
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
091-1365939   081-9772182 
 
นายรัชศักดิ์ เวิดสูงเนิน   นายรัชศักดิ์  เวิดสูงเนิน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รษท.
ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
081-9778829   081-9778829
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891907 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน