หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าช้าง

       อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1.   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2.   ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3.   รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4.   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5.   ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6.   ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7.   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
 8.   บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9.   หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

       การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1.   ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 2.   ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 3.   ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 4.   ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 5.   บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 6.   ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 8.   ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 9.   เทศพาณิชย์

       อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

 1.   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2.   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 3.   การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4.   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
 5.   การสาธารณูปการ
 6.   การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 7.   การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 8.   การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9.   การจัดการศึกษา
 10.   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11.   การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12.   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 13.   การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14.   การส่งเสริมการกีฬา
 15.   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17.   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 18.   การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 19.   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 20.   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 21.   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22.   การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
 24.   การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25.   การผังเมือง
 26.   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 27.   การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 28.   การควบคุมอาคาร
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 31.   กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ภารกิจตามแผนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6  ด้าน  คือ

     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

     2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     3. ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความเรียบร้อย

     4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชกรรม และการท่องเที่ยว

     5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) ด้านการคมนาคมและการขนส่ง(ทางบกและทางน้ำ)

(2) ด้านสาธารณูปโภค (แหล่งน้ำ/ประปาชนบท)

(3) ด้านสาธารณูปการ(การจัดให้มีการควบคุมตลาด)

(4) การผังเมือง

(5) การควบคุมอาคาร

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้    

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(2) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ

(4) การสวัสดิการสังคม(การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

(5) การนันทนาการ(การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ)

(6) การศึกษา(การจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ)

(7) การสาธารณสุข(การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

3. ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความเรียบร้อย มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(3) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว

(3) การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบล

(4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(5) กิจการเกี่ยวการพาณิชย์

(6) การท่องเที่ยว

5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า การดูแลรักษาที่สาธารณะ

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

(3) การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

(4) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

 อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้

- ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการดำเนินงานของธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ และงานประชาสัมพันธ์

- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี

- ฝ่ายปกครอง

มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการ ดำเนินงานของงานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎร

อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

       มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

มีหน้าทีเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมป้องกันงานอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม  งานควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

- ฝ่ายบริการสาธารณสุข

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยชุมชน การพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้างสุขภาพภาคประชาชน

 - ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ งานการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน งานป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

       มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชน  สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้

-ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน  งานส่งเสริมกิจการชุมชน  และงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 891953 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน