หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง


????ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดโครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง
????????????????????????????????????โดยพาน้องๆ ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา
✳️การจัดกิจกรรมนี้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง