หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 กองคลัง

       
    นางรุ่งนภา ชาตยธรรม  
   

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 
       
       
  นางยุภาพร งอกสิน   น.ส.ศิญาภัสร์  อมรศรัณวิทย์  
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง            (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 
         
นางยุบล จันทวงศรี นางกุลธิตา บุญมา นางมธุรา อินทรชาธร นางมนัสนันท์ จิระประภากรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ

 

     
      นางวลัยลักษณ์ ดอนกลาง
      เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 876847 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน