หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         
    -ว่าง-    
 

 

ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   
         
         
    -ว่าง-    
 

 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาแและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   
         
       
  นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน   นางสาวจิราภรณ์  ห่านคำวงษ์  
  นักวิชาการศึกษา   ครูผู้ช่วย  
         
       
   นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์ นางสาวชุติดาภา  ทิศกระโทก -ว่าง- นางสาวสายไหม  โต้งกระโทก
  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  นักการ
         
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788440 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน