หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 สำนักปลัด

         
    นางพิมพาภรณ์  ธนเจริญพิลาศ    
 

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

   
         
         
  -ว่าง -     นางสาวปาณิตา ปานมน  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
           
นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล นางกันยนา ศรีห้วยไพร นายนันทพัทธ์ พาพุทธา - ว่าง - จ่าเอกยศ ป้ายงูเหลือม  
นักประชาสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
       
  นางจารุวรรณ อรพิมพ์     นายแสงชัย มณีปรุ  
  นักการ     พนักงานขับรถดับเพลิง  
   
  นางสาวชุตินันท์ ทองไวย์   -ว่าง- นายสำเร็จ ดีนวนพะเนา -ว่าง-
  นักการ   พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 876834 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน